CALL FOR WORKS for UNM 2025 in Uusimaa, Finland

For information on this year’s Call for Artist-in-Residence go to unmfestival.fi/artist-in-residence!

Deadline: 30. juni 2024 kl 23:59

(English below)

OM FESTIVALEN
Ung Nordisk Musikk åpner for Call for Works i anledning neste års festival,  “PREPARTY celebration”, 2025 i Uusimaa, Finland. I anledning festivalens 80 års jubileum i 2026, har vi bestemt oss  for å starte feiring litt tidligere. Hvordan det blir feiret er opp til deg - les videre og lær om festivalen i 2025 og hvordan du kan ta del.

UNM er en organisasjon som består av land fra Norden og de baltiske landene, vår hovedoppgave er å promotere verk av unge komponister og lydkunstnere gjennom en årlig festival. Festivalen ble grunnlagt i 1946 og har siden vært en møteplass for skapere under 31, et sted man kan møtes for å utveksle tanker, musikalske ideer og danne nye vennskap på tvers av Nord-Europa.

Dette årets  Call for Works er åpen for alle født 1. januar 1994 eller etter, som er bosatt i et av de nordiske eller baltiske landene. Vi tror på ideen om at PREPARTYING er en feiring for alle - det betyr deg! Vi oppfordrer alle interesserte til å søke uavhengig av rase, religion, kjønn, bakgrunn, utdanning eller kunstnerisk uttrykk.

Fem verk fra hvert av de nordiske landene (Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island), og to verk fra hvert av de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen) vil bli valgt til festivalen i 2025. Utvelgelsen av verk blir gjennomført av uavhengige juryer fra de respektive landene. Festivalen blir gjennomført mellom  25.-31.08.2025 i Uusimaa, Finland.

Gjester som kommer til PREPARTY er blant annet Tapiola Sinfonietta,  Avanti! Chamber Orchestra, Finlands fantastiske samtidsgruppe NYKY Ensemble i tillegg til festivalens kor. Utlysningen støtter også kunstnere eller grupper som jobber med elektronikk, installasjoner, multidisiplinære uttrykk og multimediale uttrykk. Spesifikk informasjon om ensemblene og instrumentasjon finner du under vilkår og betingelser. Meld deg  på Ung Nordisk Musikk sitt  PREPARTY i dag!

Det er også en utlysning om residensopphold. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på Finlands hjemmeside www.unmfestival.fi under “Call for Artist-In-Residence”.

Påmeldingsskjema:  https://forms.gle/CsYnruacRtz9BTgQ6

Vennligst les gjennom vilkår og betingelser angående utlysning før du sender inn.

TEMA
Vårt  PREPARTY tema dreier seg om spenningen, forventningen og om å sette stemningen for den største festen hittil. Det er en påminnelse om å feire og ta vare på alle de spesielle  øyeblikkene, minnene og historiene som har vært. Vi ser etter musikk og prosjekter som er like dristige og fargerike som vårt tema - hva enn det er som gjør deg unik. Men ikke overtenk det, vi har nok  glitter og glamour til å holde PREPARTY-stemningen gående fra konsert til konsert!

Vilkår og betingelser
 1. Søkeren må være født 01.01.1994 eller senere. Det kan gjøres unntak hvis søkeren er student ved et bachelorstudie som er relatert til lydkunst og/eller komposisjon. Søkeren må være norsk statsborger eller bosatt i Norge.

 2. Alle søknader må være anonyme og må være markert med et pseudonym. Pseudonymet bestemmer søkeren selv. Alle innsendte filer (partitur, opptak eller annet relatert til stykkene) må være markert med det valgte pseudonymet. Sjekk at alle fulle navn, dedikasjoner eller informasjon om utøvere er fjernet fra filene.

 3. Søkeres personlige informasjon, vil bli beholdt av UNM styret i to år fra det tidspunktet søknaden blir sendt inn. Grunnen er at når man søker UNM, blir man medlem av UNM i to år. Vi trenger informasjonen for å kunne invitere til generalforsamling som blir avholdt hver vår.

 4. Vi ber om at materialer som noter, tekst, lydfiler og video blir lastet opp i en mappe på enten Google Drive eller Dropbox. Linken til den gjeldende mappen må være tilgjengelig til 01.09.2024. Husk å fjerne all metadata eller informasjon som kan ødelegge anonymiteten din for juryen.

 5. Søkere kan kun delta på maks fem UNM-festivaler hver, uavhengig av hvilket land de har representert. Hver søker kan kun søke som representant for et land hvert år. Hvis man søker for flere land vil søknaden bli diskvalifisert.

 6. Utvelgelsen vil bli gjennomført av en jury bestående av profesjonelle, norske kunstnere. Det kan bli gjort endringer blant de utvalgte verk grunnet kjønnskvotering. UNM Norge har et uttalt mål om at det skal være lik balanse mellom kjønnene representert på programmet.

 7. Hver søker kan sende inn maks to verk hver.

 8. Fem verk vil bli valgt ut fra hvert av disse landene: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Et verk fra hvert av disse landene vil bli valgt ut: Estland, Latvia og Litauen.

 9. Det er ingen kriterier eller krav om ensemblestørrelse eller stil. UNM Finland forplikter seg til å gjennomføre en konsert eller utstilling med alle valgte verk. Her kommer nærmere detaljer om neste års festivalensembler: 

NYKY Ensemble: opptil 6 utøvere, med eller uten elektronikk og video.

Avanti! Chamber Orchestra: for besetning opptil 1111/1111/01/str 1.1.1.1.1. + gitar (banjo og mandolin), med eller uten elektronikk og video.

Tapiola Sinfonietta: for besetning opptil 1111/1100 /01/str 4.4.3.2.1 + opptil 2 ekstra utøvere etter forespørsel, uten elektronikk.

Festival Choir: for besetning opptil 3S.3A.3T.3B

 1. Søknadsfristen er 30.06.2024 kl 23:59 CET.
 2. Hvis du har noen spørsmål om søknaden, søknadsprosessen eller UNM, ikke nøl med å sende en mail til norway@ungnordiskmusik.com
ABOUT THE FESTIVAL

Ung Nordisk Musik (UNM) is back to announce its next open Call for Works for the 2025 PREPARTY celebration in Uusimaa, Finland. With the 80th anniversary year quickly approaching in 2026, we decided to kick off the celebration a little early. How we celebrate is up to you—read on to learn about the 2025 festival and how you can take part.

UNM is a joint organization spanning the Nordic and Baltic countries, whose mission is to promote the work of young music makers and sound artists by producing a yearly festival. Founded in 1946, making it one of the oldest festivals of its kind, UNM has been a meeting place for creators under the age of 31 to exchange thoughts, musical ideas and establish new connections with others from across Northern Europe.

This Call for Works is open to all those who have been born on the 1st of January 1994 or after, and who are citizens of or are permanently residing in one of the Nordic or Baltic countries. We believe that PREPARTYING is a celebration for everyone—that means you! We encourage all those interested to apply regardless of race, religion, gender, background, education, or artistic style.

Five works from each Nordic country (Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland), and two works from each of the Baltics (Estonia, Latvia and Lithuania) will be selected in this year’s call for works. The selection of works is made by independent juries representing each participating country.

The festival will take place 25.-31.8.2025 throughout Uusimaa, Finland.

Joining the PREPARTY are Tapiola Sinfonietta and Avanti! Chamber Orchestra, Finland’s premiere student contemporary group NYKY Ensemble, as well as a festival choir. Our call also supports artists or groups whose sonic or musical practices are formed by the use of  electronics, installations, multidisciplinary, and/or multi-media practices. Exact Information on the instrumentation and specifications for each ensemble can be found under "Terms and Conditions''.

This year we are also announcing a residency. More information about this call is available on the finnish website at www.unmfestival.fi under “Call for Artist-In-Residence”.

Please read through the terms and conditions for the open call carefully before submitting. Join the Ung Nordisk Musik (UNM) PREPARTY by sending in your application today!

Application:  https://forms.gle/CsYnruacRtz9BTgQ6

THEME
Our  PREPARTY theme is all about anticipation, excitement, and setting the stage for the biggest party yet. It’s a reminder to celebrate and savor all those special moments, times, and histories that have come before. We're looking for music and projects that are as bold and colorful as our theme—whatever that special thing is that makes you unique. But don’t overthink it, we will have plenty of glitz and glamor to keep that PREPARTY vibe rolling concert to concert!

Terms & Conditions
 1. Applicants shall be born on January 1st, 1994 or later. An exception to the age requirement is made if the applicant is studying at the bachelor level in a program related to sound art and/or composition. Applicants must be a Norwegian citizen or residing in Norway.

 2. All applications must be anonymous and must be marked by a pseudonym of the applicant’s choice. Files (i.e. scores, recordings and other descriptive texts of the work) must be marked by the chosen pseudonym. Please ensure that all full names, dedications and performer information are erased from all scores, media, metadata, etc.

 3. Applicants personal information will be kept by the board of UNM Norway for up to two years, and may be requested to be deleted by the applicant at any point after the results are announced. By default, applicants will become associate members of UNM Norway for two years at the point an application is submitted; this simply entails the annual invitation to the general meeting held every spring by the UNM Norway board.

 4. We ask that materials such as scores, texts, sound files and video files to be uploaded on either Google Drive or Dropbox platforms. The links to the materials must remain valid until the evaluation period is over (i.e. August 2021). Please remember to remove all metadata or information which may reveal your identity to the jurors.

 5. Applicants may participate up to a total of five UNM festivals regardless of which country they participate with. If an applicant is eligible for applying in more than one country, they are only permitted to apply for one country, otherwise both applications will be disqualified.

 6. The selection of works made by the jury of professional Norwegian artists will be altered according to gender quotas if necessary. As of 2021, the gender quota for UNM Norway is designed to reflect the proportion of non-male identifying applicants to male identifying applicants.
   
 7. Each applicant may send a total of 2 works.

 8. A total of 5 works will be selected from each of these countries: Denmark, Finland, Norway, Iceland and Sweden. A total of 1 piece will be selected from each of these countries: Estonia, Latvia and Lithuania.

 9. There are no criteria for ensemble size and/or stylistic requirements. UNM Finland commits to producing a performance or exhibition of all selected works, however, here we provide more information on next year’s specific festival ensembles:

NYKY Ensemble can accommodate works up to 6 players with or without electronics and video

Avanti! Chamber Orchestra can accommodate works up to (1111/1111/01/str 1.1.1.1.1.) + guitar (doubling banjo and mandolin) without or without electronics and video

Tapiola Sinfionetta can accommodate works up to (1111/1100 /01/str 4.4.3.2.1) + up to 2 additional additional players at the composers discretion without electronics

Festival Choir
can accommodate works up to 3S.3A.3T.3B

The application deadline is June 30th 2024 at 23:59 CET.

If you have any questions regarding the application process or UNM, please direct it to norway@ungnordiskmusik.com